Regulamin sklepu internetowego

INFORMACJE OGÓLNE

1.1.Sklep internetowy kosmetykiaa.pl prowadzony jest przez OCEANIC Spółkę Akcyjną z siedzibą w Sopocie, przy ul. Łokietka 58

1.2.Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu, zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 14 dni od daty dokonania zmian. Sklep zamieści na swojej stronie internetowej informację o dokonywanej zmianie Regulaminu z wyraźnym oznaczeniem dokonywanych zmian. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

1.3.Wysyłki realizowane są na terenie Unii Europejskiej. Do każdego zamówienia sklep wystawia fakturę VAT ze stawką według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Faktury wystawiane są wyłącznie w języku polskim.

1.4.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

OFERTA PRODUKTOWA

2.1.Ceny produktów w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

2.2.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, do wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych produktów, do wprowadzania, odwoływania i modyfikowania zasad promocji. Zmiany te nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.

2.3.Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość

2.4.Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

3.1.Zamówienia są przyjmowane wyłącznie przez stronę www.sklep.kosmetykiaa.pl

3.2.Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronie sklepu oraz zaakceptowanie regulaminu sklepu.

3.3.Minimalna kwota zamówienia wynosi 20zł.

3.4.Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia.

3.5.Po złożeniu zamówienia, każdy użytkownik otrzyma automatyczną informację zwrotną ze sklep.kosmetykiaa.pl, potwierdzającą przyjęcie zamówienia i przekazanie go do realizacji.

3.6.Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

3.8.W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Sklep Internetowy wyśle do Klienta wiadomość, na adres email podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

3.9.Sklep kosmetykiaa.pl uznaje za wiążące podanie przez Klienta adresu dostawy, pod który ma zostać wysłana paczka, na etapie składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany adresu dostawy na prośbę Klienta, do momentu kiedy paczka jest jeszcze w sklepie. Po przejęciu paczki przez Kuriera, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.

FORMY PŁATNOSĆI

4.1.Płatność za zamówiony towar może nastąpić kartą płatniczą, przelewem elektronicznym na konto sklep.kosmetykiaa.pl lub za pobraniem przy odbiorze towaru. Bieżące formy płatności określone są na stronie Dostawa i koszty przesyłki.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

5.1Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się (w dni robocze), odpowiednio ze względu na formę płatności:

a) płatne przy odbiorze – w kolejny dzień roboczy po złożeniu zamówienia (tylko w siedzibie sklepu)
b) przelewem – po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony towar.

5.2Etapy realizacji swojego zamówienia Klient może na bieżąco śledzić po zalogowaniu się do sklepu w zakładce „Status zamówienia”

WYSYŁKA TOWARU

6.1.Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi do 4 dni roboczych. W przypadku gdy adres wysyłki jest inny niż Polska, należy również doliczyć dodatkowe 7 dni na dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską.

6.3.Sklep.kosmetykiaa.pl pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z którą Użytkownik może zapoznać się w każdej chwili na stronie Dostawa i koszty przesyłki/

REKLAMACJE I ZWROTY

7.1. Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu wad towaru na warunkach określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121

7.2. W przypadku ewentualnych reklamacji zaleca się skontaktować się ze sklep.kosmetykiaa.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej. W zakładce Kontakt Sklepu należy wybrać temat maila REKLAMACJE oraz pobrać formularz reklamacyjny i go wypełnić. W formularzu należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji i preferowany sposób rozwiązania reklamacji. Formularz należy dołączyć do maila i wysłać go na adres Sklepu. Powyższy sposób reklamacji jest sposobem zalecanym i nie wyklucza możliwości składania reklamacji w innej formie dopuszczalnej przepisami powszechnie obowiązującymi.

7.3. Sklep dołoży starań, aby wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone maksymalnie w ciągu 14 dni liczonych od dnia wpłynięcia do Sklepu reklamowanego towaru. Na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), Sklep w terminie 14 dni od złożenia reklamacji ustosunkuje się do zgłoszonego przez klienta będącego konsumentem żądania.

7.4Zastrzegamy sobie, iż bez względu na to jaką formę płatności wybrał Klient, w przypadku Zwrotów i Reklamacji, OCEANIC zwraca pieniądze klientowi na wskazany przez niego nr konta lub przekazem pocztowym. Informacje te zostaną ustalone z Klientem drogą mailową.

POZOSTAŁE

8.1. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego sklep.kosmetykiaa.pl: oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.

8.2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Serwis w celach marketingowych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od właściciela Serwisu za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania. Podanie danych jest dobrowolne. Spory powstałe w wyniku realizacji transakcji handlowych będą rozstrzygane na drodze polubownej. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez stosowny Sąd. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr43, poz. 296 z późn. zm.).

8.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

8.4. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” /Dz. U. 2000 r., Nr 22, poz. 271 z poźn. zm./ Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Zwroty prosimy kierować na adres mailowy z tematem ZWROTY. W przypadku produktu zgodnego z umową, sklep dokona zwrotu jego ceny, zaś koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi. Użytkownik dokonuje zwrotu na swój koszt. 4. Produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

8.5. Wszelkie postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie, wyłączające bądź ograniczające prawa konsumentów zagwarantowane przepisami powszechnie obowiązującymi, nie wiążą kupującego, o ile zawiera on umowę działając w charakterze konsumenta.8.6W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez stosowny Sąd. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw.